Tỉnh Cao Bằng công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế

30/12/2023 | 04:46 AM

 | 

 

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế.

Theo Quyết định này, tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính công bố mới, bị bãi bỏ lĩnh y tế dự phòng: Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng: Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (1.004607.000.00.00.H14); Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (1.004564.000.00.00.H14)

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính được công bố không nêu trong Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 4457/QĐ-BYT ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

                                                                    Phòng KSTTHC, Văn phòng Bộ