Văn phòng Bộ Y tế ban hành các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2024

30/12/2023 | 04:29 AM

 | 

 

Ngày 29/12/2023, Văn phòng Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1910/KH-VPB6 về việc cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Y tế năm 2024.

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch là:

Về cải cách thể chế: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, bãi bỏ những văn bản đã hết hiệu lực; sửa đổi, bổ sung văn bản mới đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về văn thư lưu trữ; bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn Cơ quan Bộ Y tế; Tổ chức tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tuyên tuyền các văn bản về hành chính, văn thư lưu trữ, bí mật nhà nước đến công chức Cơ quan Bộ Y tế và Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ; Định kỳ tự kiểm tra, kiểm soát văn bản của các đơn vị và giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các Phòng, Đơn vị thuộc Văn phòng Bộ.

Về cải cách thủ tục hành chính: Đôn đốc, kiểm soát chất lượng công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và chuẩn hóa thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính để công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Nhập, đăng tải công khai, tích hợp, khai thác, quản lý dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Tổ chức đánh giá, rà soát các thủ tục hành chính theo quy định; Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tổng hợp báo cáo Chính phủ định kỳ; Quản lý và vận hành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Bộ Y tế; Tiếp tục tổ chức tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp kiến nghị về thủ tục hành chính trên Công thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Nghiên cứu, rà soát sửa đổi Rà soát, sửa đổi Đề án vị trí việc làm; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024 của Văn phòng Bộ Y tế; Sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và số lượng biên chế được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy. Trên cơ sở đánh giá cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của Văn phòng, tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoặc tổ chức không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Thực hiện tốt Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ và phân công công việc của Lãnh đạo Văn phòng Bộ đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được phân công.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động: Tiếp tục thực hiện sắp xếp vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm phù hợp với thực tiễn và đúng quy định; tiếp tục triển khai Đề án tinh giản biên chế của Văn phòng Bộ giai đoạn 2016-2021. Triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức; Thực hiện tốt việc quản lý công chức, người lao động; xác định cơ cấu cán bộ, công chức chuyên môn để sắp xếp lại hợp lý. Xem xét luân chuyển vị trí quản lý, lãnh đạo cho phù hợp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát; Ban hành và triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, người lao động theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho công chức do Bộ Y tế tổ chức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ,…; Thực hiện các quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý của Văn phòng Bộ theo quy định; Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và giữ vững phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu; nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc quy chế ứng xử, văn hóa công sở của công chức Văn phòng Bộ Y tế; Thực hiện công tác đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đúng quy định của pháp luật; Rà soát công tác quy hoạch cán bộ (hàng năm) theo đúng quy định; Thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động của Văn phòng Bộ theo đúng quy định (chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, khen thưởng,…); Thực hiện nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng theo quy định...

Về công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của các đơn vị hành chính; giữa các cơ quan, đơn vị do Văn phòng Bộ làm đầu mối; Tiếp tục triển khai phần mềm Quản lý văn bản điện tử và hồ sơ công việc tại Bộ Y tế (phiên bản 2.0). Duy trì tỷ lệ 100% công chức của Văn phòng Bộ sử dụng hộp thư điện tử công vụ; Duy trì hoạt động thường xuyên của Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế trên mạng Internet. Cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành của hoạt động của Lãnh đạo Bộ, đăng tải dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật cần xin ý kiến góp ý hoặc văn bản đã được ban hành lên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế,…; Vận hành tốt Hệ thống giao ban điện tử Bộ Y tế, kết nối trực tuyến với đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại Tp. Hồ Chí Minh; Hệ thống mạng LAN được đảm bảo kết nối ổn định 24/7, tốc độ kết nối cao đáp ứng yêu cầu chia sẻ, trao đổi dữ liệu trong mạng nội bộ, mạng Internet và các ứng dụng, dịch vụ trên mạng, như: dịch vụ Internet cho cán bộ công chức, viên chức cơ quan Bộ, dịch vụ hộp thư điện tử, dịch vụ lưu trữ và chia sẻ dữ liệu mạng nội bộ.

Đảm bảo sự kết nối ổn định, truyền dữ liệu, triển khai các ứng dụng trên mạng như hệ thống: Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, hệ thống hội thảo trực tuyến, phần mềm quản lý và điều hành văn bản điện tử, đường truyền số liệu của Chính phủ, kết nối từ hệ thống mạng LAN Bộ Y tế với Chính phủ; Đảm bảo hệ thống Wifi tại quan Bộ hoạt động ổn định với băng thông cao; Duy trì hoạt động ổn định, trả lời kịp thời các câu hỏi cho các chuyên mục “Công dân, Doanh nghiệp hỏi – Bộ Y tế trả lời”, thường xuyên cập nhật ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân và tình hình giải quyết trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế nhằm tạo kênh giao tiếp giữa cơ quan với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng thông tin nội bộ, văn bản điện tử cá nhân thống nhất trong Cơ quan Bộ; Hỗ trợ tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi tiến độ triển khai công tác của các cán bộ Phòng ban theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Bộ. Duy trì Hệ thống 1Office, bao gồm các phân hệ: quản lý công việc và lịch công tác (đường link: https://moh.1office.vn/dashboard).

Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ: Cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức rà soát và kiểm soát dữ liệu và thường xuyên cập nhật các tài liệu quản lý, tiến hành đầy đủ các hoạt động theo dõi, đo lường định kỳ hệ thống; Công bố công khai các quy trình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Cơ quan Bộ Y tế và Văn phòng Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và nơi trực tiếp giải quyết công việc tại đơn vị; Xây dựng mới, sửa đổi các quy trình xử lý công việc của Phòng/Đội/Đơn vị thuộc Văn phòng Bộ; Tổ chức hội thảo, tập huấn hướng dẫn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Cơ quan Bộ Y tế và Văn phòng Bộ.

Về cải cách tài chính công: Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của quan Bộ (khi các văn bản thay đổi) phổ biến để các Vụ, Thanh tra Bộ, các đơn vị của Văn phòng Bộ thực hiện nhằm góp phần quản lý nguồn ngân sách nhà nước công khai minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; Triển khai Quy trình mua sắm đấu thầu các nguồn kinh phí do Văn phòng Bộ quản theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP các văn bản liên quan, các văn bản phân cấp ủy quyền, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Tổ chức thực hiện thu phí, lệ phí cấp phép nhập khẩu, cấp phép sinh phẩm chuẩn đoán qua hệ thống dịch vụ công điện tử nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính và công tác kế toán; Xây dựng dự toán kinh phí theo đúng quy định và đúng thời hạn; thực hiện tốt công tác thanh quyết toán hàng năm theo quy định.Thực hiện công tác giám sát về công tác giải ngân các nguồn kinh phí do Văn phòng Bộ quản lý.Tin liên quan