Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008

Quy trình “Biên tập, duyệt và đăng tin lên CTTĐT Bộ Y tế’’

Chủ Nhật, ngày 23/12/2017 22:52

Bộ Y tế Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN- ISO 9001: 2015 trong hoạt động Cơ quan Bộ Y tế năm 2020

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 02:02

Quy trình tự hủy tài liệu của Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 30/03/2017 20:42

Quy trình quản lý đơn vị tham gia sử dụng Hệ thống Quản lý và điều hành Văn bản điện tử Bộ Y tế

Thứ Sáu, ngày 30/03/2017 20:41

Quy trình thanh tra sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh

Thứ Sáu, ngày 30/03/2017 20:35

Quy trình chỉnh lý tài liệu giấy

Thứ Sáu, ngày 30/03/2017 20:02

Quy trình xử lý văn bản đến, đi của Thanh Tra Bộ

Thứ Sáu, ngày 30/03/2017 20:00

Quy trình Phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Y tế cho các cá nhân thuộc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Năm, ngày 23/03/2017 01:43

Quy trình Xét tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” cho cá nhân thuộc các đơn vị sự nghiệp trong ngành Y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ

Thứ Năm, ngày 23/03/2017 01:41

Quy trình Tặng thưởng Cờ thi đua cấp bộ, Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị trực thuộc Bộ và trong ngành y tế

Thứ Năm, ngày 23/03/2017 01:38

Quy trình Tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”, “Vì sự nghiệp dân số” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài ngành y tế.

Thứ Năm, ngày 23/03/2017 01:36

Quy trình Tặng thưởng Cờ thi đua Bộ Y tế cho đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và trong ngành Y tế.

Thứ Năm, ngày 22/03/2017 19:36

Quy trình Phong tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thứ Năm, ngày 22/03/2017 19:34

Quy trình xét Tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua Toàn quốc cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Năm, ngày 22/03/2017 19:29

Quy trình Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị trong và ngoài ngành Y tế

Thứ Năm, ngày 22/03/2017 19:25

Quy trình Đề nghị phong tặng Danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” cho cá nhân thuộc Doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế thuộc đối tượng và đạt tiêu chuẩn qui định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:32

Quy trình Phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thứ Ba, ngày 13/03/2017 19:24