Văn bản chỉ đạo điều hành về công tác CCHC

TỈNH BÌNH ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 09:24

TỈNH NINH THUẬN CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Thứ Hai, ngày 24/07/2023 02:57

TỈNH AN GIANG CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Thứ Hai, ngày 24/07/2023 02:56

TỈNH KON TUM CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 02:54

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA THỜI GIAN QUA

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 02:54

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 THEO YÊU CẦU CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 02:53

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 02:52

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 02:52

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ 01 THỦ TỤC HÀNH HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC DƯỢC VÀ ĐỀ NGHỊ CẮT GIẢM THÀNH PHẦN HỒ SƠ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 02:51

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ DƯỢC PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 21/07/2023 02:51

TỈNH LÀO CAI CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:50

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG[1]

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:47

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:47

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ III NĂM 2023

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:46

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG QUÝ II NĂM 2023[1

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:45

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023[1]

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:45

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:44

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:41

MỘT SỐ HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023[1]

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:41

MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG CỦA CHÍNH PHỦ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Thứ Năm, ngày 20/07/2023 02:40